ALGEMENE VOORWAARDEN KONACOM          versie 3-11-2022   

 

Inhoudsopgave         Bladzijde

 

 

Definities    2

Artikel 1.  Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  2
Artikel 2.  Aanbiedingen    3
Artikel 3.  Overeenkomst   4
Artikel 4.  Onderzoek- en informatieverplichting  4
Artikel 5.  Kwaliteitsborging  5
Artikel 6.  Documentatie  5
Artikel 7.  Vergunningen  5

Artikel 8.  Termijnen, dreigende vertraging en aflevering      6
Artikel 9.  Milieuvriendelijkheid  6
Artikel 10. Acceptatie  6
Artikel 11. Gebreken in de samenwerking met andere programmatuur of apparatuur  7
Artikel 12. Garanties  7
Artikel 13. Prijs, facturering en betaling  8
Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud  10
Artikel 15. Risico overgang  11
Artikel 16. Geheimhouding, vertrouwelijkheid en overname personeel  11
Artikel 17. Privacy en gegevensverwerking     11
Artikel 18. Beveiliging  12
Artikel 19. Arbeidsomstandigheden  12
Artikel 20. Vervanging door KonaCom ingezette personen   12
Artikel 21. Onder aanneming  13
Artikel 22. Intellectuele eigendom  13
Artikel 23. Opschorting, opzegging en ontbinding van de Overeenkomst  15
Artikel 24. Overmacht   16
Artikel 25. Aansprakelijkheid    17
26. Verzekering  18
Artikel 27. Duurovereenkomsten  19
Artikel 28. Voortdurende verplichtingen  19
Artikel 29. Geschillen en toepasselijk recht   19

ALGEMENE VOORWAARDEN KONACOM

Definities

KonaCom
 

Medewerkers
Die natuurlijke personen die in dienst zijn van KonaCom en/of van derden en die door en onder verantwoordelijkheid van KonaCom worden ingezet voor de nakoming van een Overeenkomst.  

Opdrachtgever
De natuurlijk persoon of de rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of Goederen worden geleverd.

Overeenkomst
De tussen KonaCom en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst voor het leveren van Goederen en/of diensten van welke aard of benaming dan ook.

Zaken
Zaken zijn voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, zoals hardware, materialen en dergelijke. Software is geen Zaak en valt onder het auteursrecht.

Goederen
Goederen zijn alle Zaken en alle vermogensrechten. Een Goed is ruimer dan een Zaak. Zo worden onder Goederen in deze Algemene Voorwaarden onder meer ook verstaan: gegevens, gebruikersnamen, wachtwoorden, codes, documenten, concepten, programmatuur, databestanden, tekeningen, ontwerpen, fotografische opnames, films, informatiedragers en dergelijke.


Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten tussen KonaCom en Opdrachtgever.

1.2. Afwijkingen van, of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden en op Overeenkomsten zijn alleen geldig als we dit samen schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3. Eventuele algemene, inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

1.4. Als één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van een Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of die Overeenkomst van kracht. We treden in dat geval in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de deze Algemene Voorwaarden of van de betreffende Overeenkomst in acht genomen.

1.5. KonaCom blijft altijd gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één maand na schriftelijke bekendmaking aan de Opdrachtgever van kracht. Indien Opdrachtgever niet instemt met de wijzigingen, dient Opdrachtgever dit tijdig en dus voor het tijdstip van de inwerkingtreding kenbaar te maken. In dat geval blijven de oorspronkelijke Algemene Voorwaarden voor die Opdrachtgever en voor de duur van die Overeenkomst gewoon van kracht.

1.6. Als tussen partijen eenmaal de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is overeengekomen, dan gelden deze voorwaarden ook voor alle toekomstige Overeenkomsten tussen partijen. Dit laat het gestelde in lid 1.5. onverlet.

1.7. KonaCom werkt met afzonderlijke en gecombineerde Overeenkomsten voor de diverse te leveren diensten, en/of uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren Goederen. Het betreft onder meer (combinaties van) de volgende onderwerpen:<br>- Verkoop computers, kassasystemen, overige verwante apparatuur en verbruiksartikelen<br>- Verhuur apparatuur<br>- Onderhoud apparatuur<br>- Beschikbaar stelling van programmatuur op afstand via internet<br>- Levering standaard programmatuur anders dan op afstand<br>- Ontwikkeling programmatuur door partners van KonaCom<br>- Onderhoud van programmatuur &nbsp;<br>- Dienstverlening<br>- Support, diverse Service Level Agreement pakketten<br>- Consultancy<br>- Opleiding en training<br>- Verwerkersovereenkomst

1.8. Als het gestelde in een Overeenkomst strijdig is met deze Algemene Voorwaarden prevaleert het gestelde in de betreffende Overeenkomst.

1.9. Van deze Algemene Voorwaarden is een verkorte versie beschikbaar. Aan de inhoud van die verkorte versie kunnen nimmer rechten worden ontleend.


Artikel 2. Aanbiedingen  
2.1. Alle aanbiedingen of uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij dit door KonaCom schriftelijk anders is aangegeven.

2.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van die door of namens hem aan KonaCom verstrekte gegevens waarop KonaCom haar aanbieding heeft gebaseerd.

2.3. KonaCom kan niet aan een aanbieding of offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze door beide partijen rechtsgeldig is ondertekend, dan wel het moment waarop KonaCom een aan Opdrachtgever toegezonden Overeenkomst of aanvraag-/machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of indien KonaCom op een andere wijze, duidelijk in opdracht van Opdrachtgever, diensten of Goederen aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld heeft.

3.2. KonaCom heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door een door KonaCom aan te wijzen derde, als dat naar het oordeel van KonaCom wenselijk of noodzakelijk is.

3.3. KonaCom is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en dus om uitgevoerde delen afzonderlijk te factureren.

3.4. Wijziging van een Overeenkomst kan alleen schriftelijk geschieden, ondertekend door beide partijen.

3.5. Mededelingen, waaronder begrepen toezeggingen of (nadere) afspraken, van de ene aan de andere partij van belang voor de uitvoering van de Overeenkomst, bindt een partij alleen als ze schriftelijk door een daartoe bevoegde persoon zijn gedaan of bevestigd.

3.6. Als en voor zover de tussen partijen afgesloten Overeenkomst een duur-Overeenkomst is, geldt dat de Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur. Indien er geen duur is vermeld, geldt de duur van één jaar.

3.7. Een duur-Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij een der partijen de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor het einde van de lopende periode.


Artikel 4. Onderzoek- en informatieverplichting
4.1. KonaCom zal zich voldoende op de hoogte stellen van:
a. de doelstellingen waarmee Opdrachtgever de Overeenkomst aangaat
b. het door Opdrachtgever beoogde eindresultaat
c. de organisatie van Opdrachtgever, voor zover van belang voor de Overeenkomst

4.2. Bij de uitvoering van de in lid 4.1. bedoelde onderzoek- en informatieverplichting zal KonaCom zich ook een oordeel vormen over de haalbaarheid van het beoogde resultaat binnen de door Opdrachtgever daarvoor aangegeven kaders.

4.3. Opdrachtgever dient KonaCom van voldoende informatie te voorzien en zal KonaCom op verzoek aanvullende informatie verstrekken voor zover die in redelijkheid relevant moet worden geacht voor de uitvoering van de Overeenkomst. Bij eventuele onduidelijkheid zal KonaCom tijdig navraag doen bij Opdrachtgever.


4.4. Opdrachtgever dient de door KonaCom benodigde informatie en stukken tijdig en volledig aan KonaCom ter beschikking te stellen, en wel zodanig dat KonaCom haar werkzaamheden op de meest efficiënte wijze kan uitvoeren, bij gebreke waarvan Opdrachtgever gehouden is de hierdoor veroorzaakte extra kosten aan KonaCom te vergoeden.

4.5. Indien KonaCom gegevens nodig heeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, dan vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan KonaCom ter beschikking heeft gesteld.


Artikel 5. Kwaliteitsborging
5.1. Kwaliteitsborging is onderdeel van de Overeenkomst.

5.2. Kwaliteitsborging houdt in dat bij de uitvoering van de Overeenkomst maatregelen worden genomen die erop gericht zijn dat het beoogde resultaat wordt bereikt.

5.3. KonaCom zal deze maatregelen steeds uit eigen beweging treffen. Daarnaast is Opdrachtgever bevoegd dergelijke maatregelen voor te stellen. KonaCom zal aan een dergelijk verzoek in redelijkheid haar medewerking verlenen.

5.4. KonaCom past kwaliteitsmanagement toe. We streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van de organisatie, de processen, de producten en de diensten.


Artikel 6. Documentatie
6.1. KonaCom draagt zorg voor actuele documentatie, die zodanig is opgesteld dat het geleverde naar behoren kan worden gebruikt, beheerd en onderhouden.

6.2. Opdrachtgever mag door KonaCom afgegeven documentatie, zonder dat daarvoor een nadere vergoeding verschuldigd is, uitsluitend voor gebruik binnen zijn organisatie verveelvoudigen; dit mits daarop voorkomende aanduidingen van auteursrechten e.d. worden gehandhaafd.

6.3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan betreffende documentatie te wijzigen zonder toestemming van KonaCom.


Artikel 7. Vergunningen
7.1. Voor zover één van de partijen voor de uitvoering van de Overeenkomst op grond van enig nationaal of internationaal voorschrift een vergunning nodig heeft, is deze partij verantwoordelijk voor het verkrijgen en behouden van een dergelijke vergunning.

7.2. Partijen stellen elkaar onmiddellijk in kennis van alles wat naar hun oordeel strijdt met een dergelijke vergunning oplevert of op kan leveren.
Artikel 8. Termijnen, dreigende vertraging en aflevering
8.1. KonaCom spant zich ervoor in de door haar genoemde of tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen en/of opleverdata zo goed mogelijk in acht te nemen. De daarvoor door KonaCom afgegeven data zijn steeds naar beste weten geplande streefdata.

8.2. Als de uitvoering van door KonaCom te verrichte werkzaamheden c.q. opleveringen vertraging dreigt te ondervinden zal KonaCom dit onmiddellijk meedelen aan Opdrachtgever met vermelding van de oorzaak. Ook zal KonaCom Opdrachtgever daarbij informeren over de te nemen maatregelen om (verdere) vertragingen te voorkomen. In overleg met Opdrachtgever wordt vervolgens een nieuwe planning vastgesteld.

8.3. Het gestelde in lid 8.1. en 8.2. laat de rechten van Opdrachtgever tegenover KonaCom onverlet.

8.4. In alle gevallen waarin voor de uitvoering/voltooiing van een (deel van een) Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dat nooit een fatale termijn. Opdrachtgever dient KonaCom dan eerst formeel in gebreke te stellen en een redelijke termijn te geven om alsnog te presteren. De ingebrekestelling dient een gedetailleerde beschrijving te geven van de tekortkoming, zodat KonaCom daar correct op kan reageren.

8.5. Indien overeengekomen is dat de werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd en opgeleverd, is KonaCom gerechtigd om het werk van elke volgende fase op te schorten tot goedkeuring van een vorige fase door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

8.6. KonaCom is niet gebonden aan afgegeven leverdata of -termijnen als partijen wijzigingen in de inhoud of omvang van de Overeenkomst of wijzigingen in de uitvoering zijn overeengekomen. Dit geldt ook indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.

8.7. KonaCom plant de aflevering(en) in overleg met Opdrachtgever en werkt daarbij met een standaard implementatie procedure.  Opdrachtgever is verplicht de Goederen af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is KonaCom gerechtigd de Goederen op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.8. Opdrachtgever verstrekt KonaCom bij aflevering een bewijs van ontvangst voor geleverde Goederen. Dit bewijs laat de rechten van Opdrachtgever uit de Overeenkomst onverlet.


Artikel 9. Milieuvriendelijkheid
9.1. KonaCom maakt zoveel mogelijk gebruik van duurzame verpakkingsmiddelen en -methoden en draagt zorg voor de milieuvriendelijke afvoer daarvan.


Artikel 10. Acceptatie
10.1. Opdrachtgever controleert alle geleverde Goederen binnen de bij het geleverde passende redelijke termijn, doch in ieder geval Zaken binnen 8 dagen en overige Goederen binnen 30 dagen na ontvangst van de Goederen.

10.2. Opdrachtgever deelt daarom binnen uiterlijk de in 10.1. bedoelde termijnen na elke aflevering - via het ticketsysteem dat KonaCom standaard voor de onderlinge communicatie hanteert - aan KonaCom mee of het geleverde akkoord dan wel in overeenstemming is met het overeengekomen beoogde resultaat. Dat kan een expliciet daarvoor bedoelde mededeling zijn met als bijlage een testverslag in het geval dat het maatwerkprogrammatuur betreft.

10.3. Acceptatie omvat ook de acceptatie van de bijbehorende documentatie.

10.4. Indien Opdrachtgever niet in staat is om binnen de in lid 10.1. genoemde termijnen aan KonaCom mee te delen of hij het geleverde accepteert, meldt hij dat voor afloop van de acceptatie termijn aan KonaCom. Dit onder opgaaf van redenen en van de termijn waarbinnen hij alsnog wel aan KonaCom zal meedelen of hij het geleverde accepteert.

10.5. Bij het uitblijven van enige mededeling als bedoeld in lid 10.2., en in het geval de aanvullende termijn voor acceptatie zonder nader bericht van Opdrachtgever is verstreken, geldt het geleverde als door Opdrachtgever geaccepteerd.

10.6. In het geval Opdrachtgever de aanwezigheid van een of meer gebreken constateert stelt hij KonaCom nauwkeurig en gedetailleerd op de hoogte van die gebreken. KonaCom herstelt die gebreken Overeenkomstig de daarvoor in artikel 12. genoemde garanties.

10.7. Deze acceptatieregeling schort overeengekomen betalingsmomenten nimmer op.


Artikel 11. Gebreken in de samenwerking met andere programmatuur of apparatuur
11.1. KonaCom neemt op verzoek van Opdrachtgever deel aan overleg met door Opdrachtgever aangewezen andere partijen en/of leveranciers van Opdrachtgever als op enig moment blijkt dat het door KonaCom geleverde niet goed functioneert in samenhang met andere bij Opdrachtgever in gebruik zijnde of te nemen programmatuur en/of producten.

11.2. Het in lid 11.1 bedoelde overleg is gericht op het achterhalen van de oorzaak van het onvoldoende in samenhang functioneren en het zo mogelijk vinden van een oplossing daarvoor. Aan het overleg en uitwerken van een oplossing verbonden redelijke kosten van KonaCom komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij het onvoldoende in samenhang functioneren toerekenbaar blijkt aan KonaCom.


Artikel 12. Garanties
12.1. KonaCom garandeert dat zij alleen personeel inzet dat beschikt over de overeengekomen dan wel voor de levering benodigde vaardigheden en kwalificaties, rekening houdend met de aard van het door partijen beoogde en overeengekomen resultaat.

12.2. KonaCom garandeert ook en voor de duur tot drie maanden na het verstrijken van de acceptatieperiode als bedoeld in artikel 10. dat zij gebreken in het geleverde voor haar rekening herstelt. Voor door KonaCom geleverde Hardware gelden voorts de fabrieksgaranties, die behoren bij en deel uitmaken van de gekozen Service Level Agreement als bedoeld in lid 12.10. Voor door KonaCom geleverde software van derden zijn uitsluitend de garanties van die licentiegevers van toepassing.
KonaCom geeft geen garanties m.b.t. eigen software van Opdrachtgever. Mocht verouderde software van Opdrachtgever of van derden leiden tot extra werkzaamheden van KonaCom, dan zijn de kosten daarvan voor Opdrachtgever.

12.3 Indien Opdrachtgever een beroep wil doen op de in lid 12.2. bedoelde garantie stelt hij KonaCom daarvan schriftelijk en in spoedgevallen telefonisch op de hoogte. Eventuele gebreken dienen in bedoelde periode binnen 8 dagen na constatering schriftelijk en gespecificeerd aan KonaCom te worden gemeld. Doet Opdrachtgever dit niet tijdig en voldoende gespecificeerd, dan vervalt de aanspraak op garantie.

12.4. KonaCom herstelt de gebreken zo snel mogelijk in alle redelijkheid, rekening houdende met de ernst en de aard van die gebreken.

12.5. Opdrachtgever dient KonaCom in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

12.6. Indien Opdrachtgever reclameert, schort dit betalingsverplichtingen niet op.

12.7. In geval van gegronde en tijdige reclame zal KonaCom naar eigen keuze hetzij het geleverde
herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijk geleverde Goederen, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan Opdrachtgever voldoen of een evenredig deel van de betreffende factuur crediteren.

12.8. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de ter zake hiervan door KonaCom gemaakte kosten integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

12.9. De in 12.2. bedoelde garantie geldt niet voor zover KonaCom aantoont dat een gebrek is ontstaan als gevolg van een, zonder haar toestemming, door Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde, aangebrachte wijziging. De garantie geldt evenmin als een gebrek aantoonbaar het gevolg is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde.

12.10. KonaCom garandeert dat zij het in het kader van de Overeenkomst geleverde voor de duur van tenminste 5 jaar kan (laten) onderhouden mits en voor zolang Opdrachtgever daarvoor met KonaCom een direct bij aanschaf ingaande passende (duur) Overeenkomst (Service Level Agreement) sluit.


Artikel 13. Prijs, facturering en betaling
13.1. Alle prijzen zijn in euro’s, zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege zijn of worden opgelegd, gelden voor levering af magazijn Konacom, en zijn exclusief verzend-, vervoer-, export- verzekerings-, laad-, verpakkings- en administratiekosten. Opdrachtgever dient alle betalingen in euro's te voldoen.

13.2. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een door KonaCom afgegeven begroting tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen. Een door Opdrachtgever aan KonaCom kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt evenmin als een tussen partijen overeengekomen prijs voor de door KonaCom te verrichten prestaties tenzij partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.

13.3. KonaCom is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is de Overeenkomst om die reden te ontbinden, als de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting volgens de wet, regelgeving of overheidsmaatregel, dan wel voortvloeit uit andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

13.4.1. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever c.q. van duurovereenkomsten is KonaCom gerechtigd om geldende prijzen aan te passen op de in de Overeenkomst geregelde wijze en termijn.

13.4.2. Als de in lid 13.4.1. bedoelde Overeenkomst niet uitdrukkelijk voorziet in de mogelijkheid van KonaCom om prijzen aan te passen geldt dat KonaCom steeds gerechtigd is om schriftelijk met inachtneming van een termijn van één maand de geldende prijzen aan te passen. KonaCom zal dan haar prijzen helder aanpassen, te weten in overeenstemming met de ontwikkeling van de Europees geharmoniseerde prijsindex 2015="100" (basis alle bestedingen exclusief het effect van belastingwijzigingen; Bron: CBS). Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd om binnen één maand na kennisgeving van de prijsaanpassing de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de nieuwe prijzen in werking zouden treden.

13.5. Meerwerk wordt tijdig aan Opdrachtgever gemeld, steeds apart gefactureerd en komt niet voor vergoeding in aanmerking dan na schriftelijke instemming van Opdrachtgever.

13.6. KonaCom factureert op de in de Overeenkomst voorgeschreven wijze.

13.7. KonaCom verzendt de facturen elektronisch zodat deze elektronisch door Opdrachtgever kunnen worden verwerkt.

13.8. De door Opdrachtgever verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op de betreffende factuur vermelde betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen.

13.9. Indien Opdrachtgever volgens de tussen partijen gesloten Overeenkomst bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen is elk van die personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de Overeenkomst.

13.10. De uiterlijke betalingstermijn bedraagt acht dagen na factuurdatum.


 

 

13.11. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt stuurt KonaCom een herinnering met het verzoek om alsnog binnen acht dagen te betalen. Mocht Opdrachtgever dan nog niet betaald hebben dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Vanaf dat moment is Opdrachtgever de wettelijke rente voor handelsovereenkomsten verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast zijn alle incassokosten, (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten voor rekening van Opdrachtgever. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten wordt bepaald op 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 70, tenzij de wet anders bepaalt. Als er sprake is van verzuim door ontbrekende betaling(en) mag KonaCom haar dienstverlening c.q. haar werkzaamheden opschorten totdat aan alle betalingsverplichtingen voldaan is.

13.12. Indien Opdrachtgever van mening is dat aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, dient Opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk aan KonaCom kenbaar te maken. Indien Opdrachtgever zijn bezwaren niet tijdig en schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, dan wordt hij geacht akkoord te zijn gegaan met de in rekening gebrachte bedragen en worden de bezwaren niet meer in behandeling genomen.

13.13. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud
14.1. Alle door KonaCom geleverde Zaken blijven eigendom van KonaCom totdat Opdrachtgever aan al zijn (betaling)verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.

14.2. Een Opdrachtgever die als wederverkoper optreedt, zal alle Zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van KonaCom mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

14.3. Opdrachtgever is, met uitzondering van het gestelde in lid 14.2., niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

14.4. In geval Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen naar KonaCom, heeft KonaCom het recht de Zaken waarvan de eigendom is voorbehouden en waarover Opdrachtgever nog de beschikkingsmacht heeft, terstond terug te nemen.

14.5. Opdrachtgever verplicht zich om, zolang hij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken nog in zijn beschikkingsmacht heeft, deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en ook tegen diefstal.

14.6. Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken waarover Opdrachtgever nog de beschikkingsmacht heeft, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht KonaCom daarvan terstond op de hoogte te stellen.

14.7. KonaCom kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte of overdracht, totdat Opdrachtgever alle aan KonaCom verschuldigde bedragen heeft voldaan.

Artikel 15. Risico overgang
15.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van Goederen die in het kader van de Overeenkomst vervaardigd, geleverd of gebruikt worden gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een daarvoor door Opdrachtgever aangewezen persoon zijn gebracht.


Artikel 16. Geheimhouding, vertrouwelijkheid en overname personeel
16.1. Opdrachtgever en KonaCom dragen er zorg voor dat die van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt zal deze uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gegevens verstrekt zijn.

16.2. Partijen verplichten hun Medewerkers dan wel door hen ingeschakelde derden de in lid 16.1. bedoelde geheimhouding na te komen.

16.3. Opdrachtgever erkent dat de van KonaCom afkomstige programmatuur steeds een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van KonaCom en/of haar toeleveranciers bevat.

16.4. Partijen zullen tijdens en tot een jaar na de beëindiging van de Overeenkomst niet zonder uitdrukkelijke toestemming van de andere partij Medewerkers van elkaar, direct of indirect, in dienst nemen.


Artikel 17. Privacy en gegevensverwerking  
17.1. Indien het voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is zal KonaCom met Opdrachtgever een afzonderlijke Verwerkersovereenkomst sluiten, waarbij KonaCom aangemerkt kan worden als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) en Opdrachtgever aangemerkt wordt als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 AVG;

17.2. In deze Verwerkersovereenkomst worden de verplichtingen van partijen m.b.t. de correcte uitvoering van de AVG op maat vastgelegd.

17.3. Opdrachtgever vrijwaart KonaCom voor aanspraken van personen van wie gegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Opdrachtgever wordt gehouden of waarvoor Opdrachtgever op grond van de wet of anderszins verantwoordelijk is, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen aan KonaCom toerekenbaar zijn.

17.4. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een dienst van KonaCom door Opdrachtgever worden verwerkt ligt volledig bij Opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgever vrijwaart KonaCom tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.Artikel 18. Beveiliging
18.1. Indien KonaCom op grond van de Overeenkomst gehouden is te voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal de beveiliging beantwoorden aan de tussen partijen schriftelijk overeengekomen specificaties. KonaCom staat er niet voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Als er een duidelijke omschrijving van de beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau, dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

18.2. De door of vanwege KonaCom aan Opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde Medewerkers uit de eigen organisatie van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. KonaCom is gerechtigd om toegewezen toegangs- of identificatiecodes en certificaten te wijzigen.

18.3. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en altijd antivirus- programmatuur in werking hebben.

18.4. Voor zover KonaCom werkzaamheden bij Opdrachtgever verricht draagt KonaCom haar Medewerkers, dan wel degenen die zij voor de betreffende werkzaamheden heeft ingeschakeld, op de door Opdrachtgever aangegeven beveiligingsprocedures en huisregels in acht te nemen.

18.5. Opdrachtgever kan vorderen dat van de in lid 18.4. bedoelde personen uiterlijk drie werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij Opdrachtgever verklaringen omtrent gedrag (VOG's) worden overlegd.

18.6. KonaCom meldt de komst van haar Medewerkers als bedoeld in lid 18.4.  op een locatie van Opdrachtgever tijdig bij de contactpersoon van Opdrachtgever. KonaCom zorgt ervoor dat haar Medewerkers zich op verzoek van Opdrachtgever kunnen legitimeren en dat zij voor of namens haar werkzaam zijn. Opdrachtgever mag eenieder de toegang tot een van zijn locaties weigeren.


Artikel 19. Arbeidsomstandigheden
19.1. Voor zover werkzaamheden bij Opdrachtgever worden uitgevoerd zorgt Opdrachtgever voor een adequate en veilige werkplek.

19.2. KonaCom draagt er zorg voor dat zijn Medewerkers tijdig bekend zijn met bij Opdrachtgever geldende voorschriften over arbeidsomstandigheden en stelt Opdrachtgever met bekwame spoed op de hoogte als haar blijkt van omstandigheden die een inbreuk op die voorschriften (kunnen) maken.


Artikel 20. Vervanging door KonaCom ingezette personen  
20.1. KonaCom vervangt haar op locatie van Opdrachtgever ingezette personen alleen met voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever weigert zijn toestemming niet op onredelijke gronden en kan daaraan voorwaarden verbinden.

20.2. Opdrachtgever kan vervanging verlangen van door KonaCom op locatie van Opdrachtgever ingezette personen, als hij de inzet daarvan om redenen in de persoon gelegen niet langer wenselijk acht.


20.3. De vervangende personen stelt KonaCom tegen hetzelfde tarief beschikbaar en zijn qua deskundigheid, opleiding en ervaring tenminste gelijkwaardig aan de oorspronkelijk ingezette personen.


Artikel 21. Onderaanneming
21.1. Het is KonaCom altijd toegestaan om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van derden.

21.2. Dit laat de eigen verantwoordelijk en aansprakelijkheid van KonaCom voor de nakoming van de op grond van de Overeenkomst en van de belasting-, zorgverzekerings- en sociale verzekeringswetgeving op haar rustende verplichtingen onverlet.


Artikel 22. Intellectuele eigendom
22.1. Opdrachtgever garandeert KonaCom dat door de nakoming van de Overeenkomst of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen Goederen waaronder -maar niet uitsluitend-, tekeningen, fotografische opnamen, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, en databestanden er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. Opdrachtgever vrijwaart KonaCom in en buiten rechte voor alle aanspraken die derden op grond van de wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

22.2. Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is KonaCom bevoegd maar niet gehouden, de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat KonaCom door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal KonaCom de Overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

22.3. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan klant ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur, opleidings- en toetsmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij KonaCom, haar licentiegevers en/of haar toeleveranciers.
Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan een Opdrachtgever toekomend recht tot gebruik is persoonlijk, niet-exclusief, niet overdraagbaar, niet te verpanden en kan niet in sub licentie een derden gegeven worden.

22.4. KonaCom dan wel haar toeleveranciers blijven steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij de nakoming van de Overeenkomst vervaardigde werken zoals – maar niet uitsluitend- ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.


 

22.5. De door KonaCom vormgegeven te leveren of geleverde Goederen zoals ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor KonaCom bestaat, niet zonder schriftelijke toestemming, al dan niet in het kader van enig productieproces, worden verveelvoudigd.

22.6. Opdrachtgever zal geen aanduidingen over het vertrouwelijke karakter dan wel van auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Goederen (doen) verwijderen of (laten) wijzigen.

22.7. Ook als de Overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het KonaCom steeds toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Goederen waaraan Opdrachtgever (direct of indirect) toegang wordt verschaft, in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van die Goederen. Opdrachtgever zal dergelijke voorzieningen niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.

22.8. Opdrachtgever verkrijgt na levering door KonaCom het persoonlijke niet-exclusieve recht tot gebruik van de door KonaCom in het kader van de Overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet of van werken in de zin van lid 22.4. Het bedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde Goederen en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze Goederen in het kader van enig productieproces.

22.9. KonaCom vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van derden dat door KonaCom en/of haar licentiegevers zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derden, dit met inbegrip van persoonlijkheidsrechten als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de Auteurswet, vergelijkbare aanspraken m.b.t kennis, ongeoorloofde mededinging en degelijke daaronder begrepen. Dit onder de voorwaarde dat Opdrachtgever KonaCom onmiddellijk schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van betreffende aanspraak en dat Opdrachtgever de afhandeling van die zaak volledig door KonaCom laat uitvoeren. Opdrachtgever zal KonaCom daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking verlenen.

KonaCom vrijwaart Opdrachtgever tevens tegen alle schade en kosten waartoe zij in een degelijke procedure mocht worden veroordeeld en ook tegen de kosten van die procedure zelf waaronder, maar niet beperkt tot, de kosten die verband houden met het inwinnen van juridisch advies in verband daarmee.

22.10. Deze vrijwaring vervalt in geval blijkt dat de betreffende inbreuk haar oorzaak vindt in handelen van Opdrachtgever of in door Opdrachtgever ingebrachte Goederen dan wel is ontstaan doordat Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht in de Goederen zonder toestemming van KonaCom.

22.11. KonaCom zal in geval van een gestelde inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van een derde, op haar kosten alle maatregelen treffen die kunnen bijdragen tot voorkoming van stagnatie van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever en tot beperking van door Opdrachtgever als gevolg daarvan te maken kosten en/of te lijden schade.

 

22.12. Indien KonaCom bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige verbintenis alleen schriftelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor de Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van KonaCom niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen en -tools, protocollen standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf, hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van KonaCom aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.

22.13. KonaCom is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk met Opdrachtgever is overeengekomen.

22.14. Het is Opdrachtgever, dan wel door Opdrachtgever ingeschakelde derden, niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van KonaCom aanpassingen aan te brengen in geleverde materialen, programmatuur, websites, databestanden, apparatuur e.d. Eventuele noodzakelijke herstelkosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 23. Opschorting, opzegging en ontbinding van de Overeenkomst
23.1.1. Elk van de partijen kan de nakoming van de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opschorten, dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien:
- de andere partij surseance van betaling wordt verleend
- ten aanzien van de andere partij faillissement wordt aangevraagd
- ten aanzien van de andere partij de wettelijke schuldsanering is uitgesproken of is aangevraagd
- indien de andere partij onder curatele of onder bewind is gesteld
- indien de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten  
  behoeve van een reconstructie of een samenvoeging van ondernemingen
- indien de andere partij een natuurlijke persoon is en deze is overleden

23.1.2. KonaCom kan de Overeenkomst ook zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen als de beslissende zeggenschap over de onderneming van Opdrachtgever direct of indirect wijzigt dan wel .

23.1.3. KonaCom is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van KonaCom gevergd kan worden.

23.1.4. KonaCom is wegens de beëindiging als bedoeld in dit lid (23.1.1. t/m 23.1.3.) nimmer verplicht tot enige restitutie van al ontvangen gelden, evenmin tot betaling van enige schadevergoeding dan wel tot betaling van kosten op welke wijze dan ook ontstaan.

23.2. Meerwerk is voor Opdrachtgever nimmer een reden om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

23.3. In geval Opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt het recht van Opdrachtgever tot gebruik van ter beschikking gestelde programmatuur, websites en dergelijke, en ook het recht van Opdrachtgever tot toegang en/of het gebruik van de diensten van KonaCom, zonder dat daartoe een opzeggingshandeling van de zijde van KonaCom vereist is.

23.4. Een partij is alleen dan bevoegd de Overeenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming van de andere partij nadat deze partij de andere partij een gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling heeft gestuurd met daarin - naast de omschrijving van de tekortkoming met betrekking tot een wezenlijke verplichting - de sommatie om alsnog binnen een redelijke termijn te presteren om de betreffende tekortkoming te zuiveren en die andere partij niet binnen deze gestelde termijn alsnog presteert.  
Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, alle verplichtingen tot medewerking en/of informatieverschaffing door Opdrachtgever of een door Opdrachtgever in te schakelen derde gelden in alle gevallen als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

23.5. Het nalaten door één der partijen om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling daaruit te verlangen, tast het recht om daarvan alsnog nakoming te verlangen niet aan, tenzij de desbetreffende partij schriftelijk en uitdrukkelijk met de niet-nakoming heeft ingestemd.

23.6. Indien Opdrachtgever op het moment van ontbinding als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn. Dit tenzij KonaCom ten aanzien van het wezenlijke deel van de prestaties in verzuim is.
Bedragen die KonaCom vóór ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst correct heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

23.7. Als de ontbinding aan Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtgever verplicht de door de ontbinding ontstane directe schade en kosten aan KonaCom te vergoeden.

23.8. Overeenkomsten die voor onbepaalde tijd zijn aangegaan en die naar hun aard niet eindigen door het bereiken van een resultaat c.q. van een oplevering kunnen door elk van de partijen schriftelijk worden opgezegd. Als daarvoor tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen dient er een opzegtermijn van één maand in acht te worden genomen. Partijen zijn in dit geval geen schadevergoeding verschuldigd wegens opzegging.

23.9. Opdrachtgever kan Overeenkomsten van opdracht die voor een bepaalde tijd zijn aangegaan niet tussentijds opzeggen.


Artikel 24. Overmacht  
24.1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige wettelijke en/of overeengekomen (garantie)verplichting, indien die partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
24.2. Van overmacht is sprake als de tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst niet te wijten is aan de schuld van een partij en ook niet voor haar rekening komt volgens de wet, volgens een rechtshandeling of volgens in het maatschappelijk rechtsverkeer geldende opvattingen.

24.3. Tekortkomingen die in ieder geval - maar niet uitsluitend - aangemerkt worden als niet toe te rekenen zijn tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van:

·  Overmacht van toeleveranciers van KonaCom

·  Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van die toeleveranciers die door Opdrachtgever aan KonaCom zijn voorgeschreven

·  Gebrekkigheid van die Goederen, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan KonaCom is voorgeschreven

·  Overheidsmaatregelen

·  Elektriciteit storing, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven

·  Oorlog, mobilisatie, onlusten

·  Overstroming, vervoersproblemen, zoals gesloten scheepvaart, andere stremmingen in vervoer

·  Storingen in het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur van enige provider en storingen in netwerken

·  Brand, machinebreuk en andere ongevallen

·  Stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden

·  Niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden

·  Opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden

·  Iedere andere oorzaak in zoverre deze in alle redelijkheid buiten de controle ligt van de tekortschietende partij

Al deze omstandigheden geven de andere partij geen onmiddellijk recht tot ontbinding van de Overeenkomst of tot schadevergoeding.

24.4. De partij die verhinderd is door overmacht kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan 2 maanden, is elke partij gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij. 24.5. Indien KonaCom zijn verplichtingen uit de Overeenkomst ten tijde van het intreden van overmacht al gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen gedeelte respectievelijk nog na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is KonaCom gerechtigd hiervoor separaat te factureren. Dit zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.


Artikel 25. Aansprakelijkheid  
25.1. Als een partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen verplichting, kan de andere partij haar in gebreke stellen waarbij de nalatige partij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt gegund. Blijft nakoming ook dan uit dan is de nalatige partij in verzuim.
Ingebrekestelling is niet nodig wanneer uit een mededeling dan wel de houding van de andere partij moet worden afgeleid dat deze in de nakoming van haar verplichting zal tekortschieten. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen, is tegenover de andere partij aansprakelijk voor de door deze geleden en/of te lijden directe schade.

25.2. De totale aansprakelijkheid van KonaCom , daaronder begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (Ex. BTW), dan wel de bedongen prijs van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Als de Overeenkomst hoofdzakelijk een duur-Overeenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar wordt de voor die Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (ex. BTW) voor één jaar. Echter In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van KonaCom, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan  € 2.500.000 bedragen per gebeurtenis. Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis.

25.3. Partijen zijn niet aansprakelijk voor welke indirecte schade dan ook. Daaronder - onder meer en niet beperkt tot - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever, schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan KonaCom voorgeschreven Goederen, materialen of programmatuur van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan KonaCom voorgeschreven toeleveranciers, en schade door verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

25.4. Een partij is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat die partij is uitgegaan en mocht uitgegaan van door of namens de andere partij verstrekte onjuiste dan wel onvolledige gegevens.

25.5. KonaCom is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever wanneer deze het gevolg is van onoordeelkundig of met de Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden strijdig gebruik van de systemen en programmatuur van KonaCom.

25.6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de andere partij of van door die andere partij ingezette personen. 


Artikel 26. Verzekering
26.1. Partijen zullen zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekeren en zich verzekerd houden tegen wettelijke aansprakelijkheid.

26.2. De verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid van KonaCom biedt dekking voor tenminste tot € 2.500.000 per aanspraak, en minimaal tot op jaarbasis 200% van dit bedrag.

26.3. KonaCom overlegt op verzoek terstond bewijs aan Opdrachtgever van correcte en tijdige premiebetaling.

Artikel 27. Duurovereenkomsten

27.1. Duurovereenkomsten, waaronder onder meer supportovereenkomsten, worden aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde termijn. Na afloop van deze termijn wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend met een jaar verlengd. Opzegging van de Overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand tegen het einde van de overeengekomen periode, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop de andere partij de opzegging ontvangt. Opzegging is uitsluitend schriftelijk mogelijk.  

27.2. De abonnementstarieven voor duurovereenkomsten kunnen door KonaCom worden herzien. Wijzigingen van abonnementstarieven worden tenminste één maand voordat deze ingaan aan de Opdrachtgever bekend gemaakt.

27.3. Als een duur-Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen beëindigd worden. De opzegging van de Overeenkomst dient alsdan schriftelijk te geschieden. Als er tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van één maand in acht te worden genomen. Bij opzegging met inachtneming van het vorenstaande zullen partijen nimmer zijn gehouden tot enige schadevergoeding.


Artikel 28. Voortdurende verplichtingen
28.1. Beëindiging van de Overeenkomst ontslaat partijen niet van verplichtingen daaruit die naar hun aard doorlopen. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: vrijwaring voor schending van intellectuele eigendomsrechten, garanties, aansprakelijkheid, geheimhouding, geschillen en toepasselijk recht.


Artikel 29. Geschillen en toepasselijk recht
29.1. Op elke Overeenkomst tussen KonaCom en Opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing.

29.2. Geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven.

29.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.